Общи сведения

Астрономическият център (АЦ) "Проф. дфмн Владимир Шкодров" е създаден като структура на Шуменския университет (ШУ) "Епископ Константин Преславски" през 1997 г. с три основни функции: а) обучение на студенти, изучаващи дисциплината астрономия; б) научноизследователска дейност; в) популяризаторска дейност. За да се реализира успешно дейността на АЦ през 1999 г. бе изградена астрономическа кула с 3-м купол на покривната площадка на учебния корпус 3 на ШУ, в която бе поставен 15-см Менискас Максутов-Касегрен телескоп.

         
Астрономическият център към Факултета по природни науки на Шуменския университет

Официалната церемония по откриването на съоръжението се състоя на 19 юли 1999 г. Лентата бе прерязана от доайена на обучението по астрономия в ШУ проф. дфмн Владимир Шкодров (1930-2010). Новата придобивка даде възможност на шуменската общественост да наблюдава с 15-см телескоп пълното слънчево затъмнение на 11 август същата година. В резултат Шуменският университет стана единственият след Софийския университет, който разполага с наблюдателна астрономическа база за практическо обучение на студентите.

Според утвърдения от Факултетния съвет на Факултета по природни науки Правилник на Астрономическия център неговата популяризаторска дейност, включваща демонстрационни астрономически наблюдения, се провежда по предварителна заявка с групи от над 10 души срещу заплащане, определено от Академичния съвет на ШУ.

Въз основа на договор за съвместна научноизследователска и образователна дейност между Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория на БАН и Факултета по природни науки на ШУ, членове на екипа на АЦ провеждат периодично фотометрични и спектрални наблюдения с телескопите на Националната астрономическа обсерватория (НАО) "Рожен", а студентите от специалност "Астрономия" и "Астрономия и метеорология" - летни практики в НАО "Рожен" с цел обучение за работа с професионални телескопи.

Екипът на АЦ е участвал и участва в изпълнението на редица международни образователни и научни проекти (CEEPUS, TEMPUS, COSMOS, Pathway, LDSkills, Geothink, YETI, DWARFS и др.).

Благодарение на работата по проект "СМАРТНЕТ", финансиран от Фонд "Научни изследвания" към МОН, в периода 2008-2012 г., съществено се обогати оборудването на ШУ за астрономически наблюдения: 40-см Шмит-Касегрен телескоп MEADE, 25-см Шмит-Касегрен телескоп MEADE; CCD камери, филтърни блокове със система филтри Johnson-Cousins, Sloan и тесно­ивични филтри, спектограф SBIG SGS и др.

 

На базата на сключен договор с Дирекция на Природен парк “Шуменско плато” през 2015 г. завърши изграждането на сградата на Астрономическата обсерватория на Шуменско плато (по проект "Устройство и управление на ПП "Шуменско плато” към Оперативна програма "Околна среда 2007-2013"), където е монтирано новото оборудване.


Астрономическата обсерватория на Природен парк "Шуменско плато"

Свидетелство за високия професионализъм на екипа на АЦ са:
 

* Публикуваните над 350 научни труда, повечето от които в най-престижни международни научни списания по астрономия и астрофизика;

 

* Успешното участие в мащабни научни международни проекти: NATO проект PST.CLG.978810/2002 “Determination of physical parameters of close binary stars”; Collaborative research project “Photometric and spectral investigation of variable stars”; YETI; DWARFS и др.;

 

* Дейността по национални научни проекти с бенефициент АЦ на ШУ: договор 848 с ФНИ (1992-1994); договор 634 с ФНИ (1997-1999); договор Ф-1411/11.08.2004 г. с ФНИ (2004-2008); договор ДО 02-362 с ФНИ (2008-2012) и др.;

 

* Получените колективни и индивидуални* награди:

а) "Наградата на Шумен" в системата на образованието и науката за 2009 г., в категория "Колектив в системата на висшето образование" е връчена на катедра "Теоретична и приложна физикa", чиито основен състав бе екипът на АЦ.

б) "Наградата на Шумен" в системата на образованието и науката за 2016 г., в категория "Академичен и научноизследователски колектив в системата на висшето образование" е връчена на Астрономическия екип на ШУ.

 

* Получените индивидуални награди на членовете на АЦ можете да намерите в техните страници на сайта на ШУ.

Признание за важната роля на астрономическия екип на ШУ е включването му в консорциума „Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО)" на Националната пътна карта за научна инфраструктура (№ Д01-157 от 28.08.2018 г.; Д01-277 от 16.12.2019 г.).