Проекти

Настоящи проекти:

Национални проекти:

Консорциум Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО). Финансиран по Национална пътна карта за научни инфраструктури към МОН (№ Д01-157 от 28.08.2018 г.; № Д01-277 от 16.12.2019 г.)

Университетски проекти:

№ РД-08-116/03.02.2020 г. От атома до Космоса. Ръководител: доц. д-р Н. Архангелова.

№ РД-08-122/03.02.2020 г. Изследване на различни типове променливи звезди. Ръководител: проф. д-р Д. Марчев.

Наскоро приключили национални проекти:

Научноизследователски проект № ДН 08/20 от 12.2016 г. Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО. Финансиран от Фонд Научни изследвания към МОН. Период на изпълнение: 12.2016-31.08.2020 г. Ръководител: проф. дфн Диана Кюркчиева.

Научноизследователски проект № ДМ 08/2 от 13.12.2016 г. Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване. Финансиран от Фонд Научни изследвания към МОН. Период на изпълнение: 13.12.2016 г. - 13.12.2018 г. Ръководител: д-р Сунай Ибрямов.

Други проекти

КАТЕДРА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Шуменски университет Епископ Константин Преславски