Проекти

Настоящи проекти:

Национални проекти:

Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО”, Фонд “Научни изследвания”, МОН. ДН 08/20. Продължителност: 2017-2019 г. Ръководител: проф. дфн Диана Кюркчиева.

“Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване”, Фонд “Научни изследвания”, МОН. ДМ 08/2. Продължителност: 2017-2018 г. Ръководител: доц. д-р Сунай Ибрямов.

Университетски проекти:

“Изследване на физични процеси в микро– и макро-Космоса”, РД-08-102/06.02.2017 г. Продължителност: февруари-декември 2017 г. Ръководител: доц. д-р Нина Архангелова.

“Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на космически обекти”, РД-08-80/03.02.2017 г. Ръководител: проф. д-р Валентин Велев.

Други проекти.

КАТЕДРА “ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ”

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”