Проекти

Настоящи проекти:

Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователска инфраструктура РАЦИО, Фонд научни изследвания, МОН. Ръководител: проф. дфн Диана Кюркчиева.

Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване, Фонд научни изследвания, МОН. Ръководител: ас. д-р Сунай Ибрямов.

Други проекти.

КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА И ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

Шуменски университет Епископ Константин Преславски