Състав

Ръководител катедра:

 

доц. д-р Нина Архангелова Николова-Тодорова
e-mail: n.arhangelova [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 133, 271

 

Членове:


проф. дфн Диана Петрова Кюркчиева
e-mail: d.kyurkchieva [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 185

 

проф. д-р Валентин Любенов Велев
e-mail: v.velev [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 146

 

проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев
e-mail: d.marchev [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 195

 

проф. д-р Николай Михайлов Узунов
e-mail: n.uzunov [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 133

 

доц. д-р Борислав Станишев Борисов
e-mail: b.borisov [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 195

 

доц. д-р Веселка Сидерова Радева
e-mail: veselka.radeva [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 261

 

доц. д-р Динко Профилов Димитров
e-mail: d.dimitrov [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 261

 

доц. д-р Доротея Любенова Василева
e-mail: d.vasileva [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 153

 

доц. д-р Петя Николаева Петкова
e-mail: p.petkova [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 283

 

доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов
e-mail: s.ibryamov [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 153

 

ас. Теодора Велкова Атанасова
e-mail: t.atanasova [at] shu.bg
телефон: (+359 54) 830 495 / 261

 

Докторанти:

инж. Велимир Ангелов Попов
e-mail: velimir.popov [at] shu.bg

Йорданка Димитрова Енева
e-mail: yordanka.eneva [at] shu.bg

 

Скоро защитили докторанти:

 

Доротея Любенова Василева, 2016 г.

 

Динко Профилов Димитров, 2015 г.

КАТЕДРА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Шуменски университет Епископ Константин Преславски