Контакти

 

Катедра Теоретична и приложна физика, Факултет по природни науки

Шуменски университет Епископ Константин Преславски

ул. Университетска № 115, 9712 гр. Шумен

 

 

 

Ръководител:

проф. дфн Диана Кюркчиева

e-mail: d.kyurkchieva [at] shu.bg
телефон: (054) 830 495 / 185

 

Сайт-администратор:

д-р Сунай Ибрямов

e-mail: s.ibryamov [at] shu.bg
телефон: (054) 830 495 / 153

 

 

 

 

 

 

КАТЕДРА ТЕОРЕТИЧНА И ПРИЛОЖНА ФИЗИКА

Шуменски университет Епископ Константин Преславски