http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/super/image61.gif

Изисквания към докладите:

Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат чрез MS Word. Не се предвижда допълнително редактиране. Максималният обем е шест страници.

1. Докладите да бъдат отпечатани едностранно формат на страницата: Paper Size A4, portrait, Margins: Top 2.5 cm, Bottom 2.5 cm, Left 2.5 cm, Right 2.5 cm, Header 1.5 cm, Footer 1.5 cm

2. Текстът да бъде оформен по следния начин:

ЗАГЛАВИЕ Times New Roman, Font Size 14pt, Bold, Centered, Paragraph spacing After 6pt

имената НА АВТОРИТЕ Times New Roman, Font Size 12pt, Bold, Centered, Paragraph spacing After 6pt

Наименование на институцията: (университет, факултет), пощенски адрес, e-mail - Times New Roman, Font Size 12pt, Italic (e-mail Regular), Centered

Резюме Times New Roman, Font Size 11pt, Italic, Justified, Paragraph spacing Before 12pt, After 6pt, Indentation Left 1 cm, Right 1 cm

Ключови думи Times New Roman, Font Size 11pt, Italic, Justified, Paragraph spacing Before 6pt, After 6pt, Indentation Left 1 cm, Right 1 cm

Основен текст Times New Roman, Font Size 12pt, Justified, Paragraph First Line 1 cm

Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста и да имат номерация и наименование под тях. Наименование на фигурите Times New Roman, Font Size 11pt, Centered, Paragraph spacing Before 6pt, After 12pt

Таблиците трябва да бъдат интегрирани в текста, номерирани и с наименование над тях. Наименование на таблиците Times New Roman, Font Size 11pt, Centered, Paragraph spacing Before 12pt, After 6pt

Формулите да имат подравнена вдясно от тях номерация с цифри в малки скоби ( ).

литературата (на латиница) да се означава с числа, заградени в квадратни скоби. Литературата да се подрежда по реда на цитиране, съгласно стандарта в следния ред: автори, списание (italic), година на издаване (bold), том (italic), начална страница Times New Roman, Font Size 11pt, Left

 

Примерен шаблон

Доклади, неотговарящи на изискванията, няма да бъдат приемани за печат!

Резултат с изображение за шуменски университет лого

Макетен файл

Национална студентска научна конференция с участие на ученици

От Атома до Космоса

e-mail: snk@shu.bg

50 години заедно пишем историята