Прием на студенти

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Кандидатстудентска информация:

WEB: http://shu.bg/priem

телефон: (+359 54) 8304 95
моб. телефон: 0894 555 506
e-mail: ksk [at] shu.bg

 

Прием в специалност "Астрономия и метеорология"

Студентите от тази специалност получават фундаментална подготовка по астрономия, физика и съвременни информационни технологии в редовна форма на обучение. Придобитите знания и умения в курса на обучение дават възможност на завършилите образователно-квалификационната степен бакалавър да работят в астрономически обсерватории и планетариуми, метеорологични станции и обсерватории, физически лаборатории на производствени фирми; в научни институти; като метеоролози в звената, обслужващи гражданската и военната авиация, в системата за борба с градушките, в системата на Министерството на околната среда и водите и в други организации и фирми, където са необходими специалисти с квалификация по метеорология и астрономия; в областта на висшето и средното образование.

Допълнителното обучение на желаещите в педагогически блок им дава възможност да се реализират и като учители по физика и астрономия в средните училища.

Кандидатства се по избор с: тест по физика; тест по математика; тест по химия; тест по биология; тест по география; тест по български език и литература; оценка от матура по физика и астрономия; оценка от матура по математика; оценка от матура по химия и опазване на околната среда; оценка от матура по биология и здравно образование; оценка от матура по география и икономика; оценка от матура по български език и литература; оценка от Националното състезание по природни науки и екология.

Завършилите бакалавърската специалност Астрономия и метеорология могат да продължат обучението си в магистърските програми от направление Физически науки (Астрофизика; Метеорология; Медицинска физика), както и в други магистърски програми на Шуменския университет.

 

Прием в специалност "Медицинска физика и радиоекология"

В тази специалност се осигурява фундаментална подготовка по физичните дисциплини. В курса на обучение студентите се запознават със съвременни информационни технологии и програмни продукти. Това им дава възможност да се реализират като физици в научни звена, в производствени и научноизследователски лаборатории, като медицински физици в лаборатории на регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, регионални здравни инспекции, регионални инспекции по околна среда и води, Национален център по радиобиология и радиационна защита, в здравни центрове и институции, в службите по трудова дисциплина.

Бакалавърска степен за редовна форма се получава след четиригодишен срок на обучение и успешно положен държавен изпит по физика.

Допълнителното обучение на желаещите в педагогически блок им дава възможност да се реализират и като учители по физика и астрономия в средните училища.

Кандидатства се по изпор с: тест по физика; тест по математика; тест по химия; тест по биология; тест по география; тест по български език и литература; оценка от матура по физика и астрономия; оценка от матура по математика; оценка от матура по химия и опазване на околната среда; оценка от матура по биология и здравно образование; оценка от матура по география и икономика; оценка от матура по български език и литература; оценка от Националното състезание по природни науки и екология.

Завършилите бакалавърска степен по специалността Медицинска физика и радиоекология могат да продължат обучението си в магистърските програми от направление Физически науки (Медицинска физика; Астрофизика; Метеорология), както и в други магистърски програми на Шуменския университет.

 

Програми за конкурсни изпити.

 

 

 

 

 

Астрономическа обсерватория — Шумен