Прием на студенти

 

Прием в специалност "Астрономия и метеорология"

Студентите от тази специалност получават фундаментална подготовка по астрономия, физика и съвременни информационни технологии в редовна форма на обучение. Придобитите знания и умения в курса на обучение дават възможност на завършилите образователно-квалификационната степен бакалавър да работят в астрономически обсерватории и планетариуми, метеорологични станции и обсерватории, физически лаборатории на производствени фирми; в научни институти; като метеоролози в звената, обслужващи гражданската и военната авиация, в системата за борба с градушките, в системата на Министерството на околната среда и водите и в други организации и фирми, където са необходими специалисти с квалификация по метеорология и астрономия; в областта на висшето и средното образование.

Допълнителното обучение на желаещите в педагогически блок им дава възможност да се реализират и като учители по физика и астрономия в средните училища.

Кандидатства се по избор с: тест по физика; тест по математика; тест по химия; тест по биология; тест по география; тест по български език и литература; оценка от матура по физика и астрономия; оценка от матура по математика; оценка от матура по химия и опазване на околната среда; оценка от матура по биология и здравно образование; оценка от матура по география и икономика; оценка от матура по български език и литература; оценка от Националното състезание по природни науки и екология.

Завършилите бакалавърската специалност Астрономия и метеорология могат да продължат обучението си в магистърските програми от направление Физически науки (Астрофизика; Метеорология; Медицинска физика), както и в други магистърски програми на Шуменския университет.

 

Програми за конкурсни изпити.

 

За повече информация: тук

Астрономическа обсерватория Шумен